Hoe word je raadslid?

Wil jij politiek actief worden, dan zijn er diverse mogelijkheden.

Wil jij de lokale politiek in?

De lokale politiek wil zeggen: de mensen die, in de gemeente waar je zelf woont, de beslissingen nemen over de toekomst van bijvoorbeeld Sport, Openbaar Vervoer, Onderwijs, Milieu, Veiligheid en Cultuur bij jou in de buurt. Als je daarover wilt meepraten is het een goede zaak eens te kijken welke politieke partijen actief zijn in jouw gemeente en te onderzoeken bij welke partij jij aansluiting zou kunnen vinden. 

Om mee te doen hoef je niet meteen raadslid te worden, je kunt ook als fractieassistent, steunfractielid bij commissievergaderingen of in het bestuur actief zijn van een politieke partij. Hieronder hebben we een onderwerp nader toegelicht: welke regelingen er zijn voor mensen met een functionele beperking die politiek actief zijn. 

Kennispunt lokale politieke partijen

Een wegwijzer voor raadsleden vind je op de website:

Voor Raadsleden | Wegwijzer | - Kennispunt lokale politieke partijen 

Politiek actief met een functionele beperking

Welke voorzieningen zijn er wettelijk beschikbaar?

Als kandidaat worden er eisen gesteld wanneer je raadslid of commissielid wilt zijn. Je moet bijvoorbeeld minimaal 18 jaar oud zijn en in de gemeente wonen, waarvan je raadslid bent. Juist omdat je als gekozen volksvertegenwoordiger midden in de samenleving wilt staan is het fijn als het hebben van een handicap geen hindernis vormt, maar juist een toegevoegde waarde is.

Natuurlijk kun je wel tegen praktische problemen aanlopen, waarbij er bijvoorbeeld maatwerk geleverd dient te worden. Helaas is er bij alle voorzieningen voor raadsleden en steunfractieleden niet altijd rekening gehouden met een functionele beperking. De raadsgriffie zal in dat geval in overleg met de kandidaat zoeken naar mogelijkheden voor een optimale ondersteuning voor het raadswerk. In het landelijke besluit over de rechtspositie van politieke ambtsdragers zijn er (financiële) mogelijkheden die erin voorzien tegemoet te komen aan behoeften die op dat gebied bestaan. 

Op aanvraag krijgt een raadslid of een steunfractielid een voorziening of een vergoeding bij een structurele beperking (art. 3.3.7 Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers). Reiskosten bij een (tijdelijke) functionele beperking van een raadslid/steunfractielid kan vergoed worden of ter beschikking gesteld, zoals kosten voor een taxi bij woon-werkverkeer en dienstreizen (art 3.1).

Voorzieningen in verband met een structurele functionele beperking
Indien een raadslid, naar het oordeel van een arts een structurele functionele beperking heeft, kent het college van burgemeester en wethouders hem op aanvraag ten laste van de gemeente een voorziening toe, dan wel een financiële tegemoetkoming daarvoor. Een voorziening of een financiële vergoeding wordt slechts toegekend, indien deze proportioneel is en niet reeds uit anderen hoofde is toegekend of vergoed. Onder voorzieningen worden verstaan:

    vervoersvoorzieningen die er toe strekken dat de persoon zijn/haar werkplek kan bereiken;

    intermediaire activiteiten ten behoeve van een visuele, auditieve of motorische handicap;

    meeneembare voorzieningen ten behoeve van de inrichting van de arbeidsplaats, de productie- en werkmethoden, die in overwegende mate op het individu zijn afgestemd;

    noodzakelijke persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de taken, indien die ondersteuning een compensatie vormt voor de betreffende beperkingen.

Webrichtlijnen
Ook de gemeente Zaanstad en de Raadsgriffie spannen zich in om in hun informatievoorziening rekening te houden met de webrichtlijnen die er zijn voor mensen met een beperking. Hoewel dat nog niet in alle gevallen perfect is, staan we open voor tips en tricks die mensen kunnen helpen zo goed mogelijk hun raadswerk te doen en te garanderen dat zij optimaal kunnen bijdragen aan de besluitvorming. 

Actieplan
Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een structurele functionele beperking. Dit is een forse ondervertegenwoordiging aangezien 10 tot 15% van de Nederlanders een beperking heeft. Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, is het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking opgesteld, zodat mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie komen als mensen zonder een beperking. Doel hierbij is dat in tenminste een derde van de gemeenten mensen met een structurele functionele beperking politiek actief zijn.
Meer informatie vind je op de website voor politieke ambtsdragers:

www.politiekeambtsdragers.nl 

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp. Laat het ons weten via raadsgriffie@zaanstad.nl 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring