Ideeënmarkt 2023

Publiekshal Stadhuis

Woensdag 10 mei 2023 om 20.00 uur

Ideeënmarkt 2023

Onze oproep tot deelname aan de ideeënmarkt bleek niet aan dovemansoren gericht. Op woensdag 10 mei vanaf 20.00 uur hebben in de Publiekshal van het Stadhuis zestien marktkramen gestaan met inwoners die de gemeenteraadsleden wilden overtuigen hun idee te adopteren en indien nodig tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota budget te vinden.

De volgende thema's werden gepresenteerd:

 • Bestaanssubsidie voor kleine stichtingen en verenigingen
 • Familieschool
 • School/kindertuinen
 • Lantaarnpalen Krommeniedijk
 • Plan voor kunst en cultuur Stichting Tengel
 • Pumptrack
 • DC De Bron
 • Gemeenschappelijke parkeergelegenheid onder de atletiekbaan
 • Een groene Westzanerdijk
 • Straatnamen
 • Electrische deelauto’s
 • Muziekevenement
 • Meerbomen.nu
 • Klimaat burgerberaad
 • Placemaking Nieuw West
 • Zaanse Kunstenaarswijk

Terugkoppeling van de fracties:

PvdA Terugkoppeling ideeënmarkt 2023.pdf

VVD Terugkoppeling ideeënmarkt 2023.pdf

ROSA Terugkoppeling ideeënmarkt 2023.pdf

GroenLinks Terugkoppeling ideeënmarkt 2023.pdf

D66 Terugkoppeling ideeënmarkt 2023.pdf

PvdD Terugkoppeling ideeënmarkt 2023.pdf

CU Terugkoppeling ideeënmarkt 2023.pdf

PVV Terugkoppeling ideeënmarkt 2023.pdf

De ideeënmarkt is een vorm van burgerparticipatie en een manier om de kloof tussen het bestuur en inwoners te verkleinen. Deelnemers kunnen hun idee voor Zaanstad pitchen aan de raadsleden die hun marktkraam bezoeken en vragen of fracties het idee willen 'adopteren'. Raadsleden bespreken vervolgens binnen hun fractie welk idee zij eventueel willen vormgeven als stuk voor de Voorjaarsnota op 20 juni 2023. De initiatiefnemende inwoner bepaalt zelf met welke fractie hij/zij in zee wil gaan. 

Door de koppeling met de behandeling van de Voorjaarsnota kan er meteen gekeken worden of er geld gereserveerd kan worden voor de uitvoering. Echter niet voor alle voorstellen zal mogelijk extra geld nodig zijn.  

In het Stadsblad van 3 mei jl. meer informatie over de ingediende plannen: Zaanstad Beraad Journaal 

Veelgestelde vragen

Waar moet mijn idee aan voldoen?
Het idee mag overal over gaan, bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen of de straat, meer speelplekken voor de jeugd, faciliteiten in de openbare ruimte, etc. De uitvoering van het idee moet in ieder geval aan de gemeente Zaanstad zijn (en bijvoorbeeld niet aan de Rijksoverheid of de Provincie). Het kan gaan over je straat, dorp of buurt. Bij twijfel kun je overleggen met de griffie.

Welke voorbereiding is er nodig?
Na de aanmelding werk je het idee uit ter voorbereiding op de presentatie op woensdag 10 mei 2023. Bij vragen kun je hierover contact opnemen met de raadsgriffie.

Hoe werkt het op de avond zelf?
Om 20.00 uur start de Ideeënmarkt en kunnen de raadsleden kennis nemen van en in gesprek gaan over jouw idee. Ze kunnen vragen stellen om een beeld van jouw idee te krijgen. Het is dan aan jou om de raadsleden ervan te overtuigen je idee te adopteren. Vanaf 19.00 uur heb je al de tijd om je marktkraam in te richten met informatie ter illustratie of ondersteuning van je plan voor Zaanstad. Tijdens de avond zorgt de gemeente voor koffie en thee. 

Wat gebeurt er na de ideeënmarkt?
De gemeenteraadsleden bespreken de ideeën in de eerstvolgende fractievergadering van hun politieke partij. Uit deze bespreking wordt duidelijk welke partijen welk idee willen 'adopteren'. De initiatiefnemende inwoner bepaalt zelf met welke fractie hij/zij in zee wil gaan.

Wat als mijn idee wordt geadopteerd?
De ervaring leert dat de uitwerking van ideeën niet altijd extra geld kost. Het is aan het raadslid om in overleg met de initiatiefnemer te zoeken naar een manier om eventueel geld vrij te maken voor het voorstel. Samen met het raadslid dat het idee adopteert werk je het idee uit tot een motie of amendement. De bedoeling is de motie of het amendement in te dienen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2024-2027 op 20 juni 2023. Op deze wijze kan er meteen worden gekeken naar de financiële haalbaarheid van het idee en is er ook geld gereserveerd voor de uitvoering als het voorstel een meerderheid haalt. Indien een meerderheid van de stemmen in de raad tegen is wordt het idee niet aangenomen en dus niet uitgevoerd. Is er een meerderheid aan stemmen voor, dan is het voorstel aangenomen. Er is dan wel een verschil tussen een motie of amendement:

 • Motie: een motie is een opdracht aan het College van B&W, maar zij nemen die opdracht tot uitvoering niet altijd aan. Indien zij dit niet doen, krijg je een terugkoppeling met motivatie. 
 • Amendement: na het aannemen van het amendement wordt over de Voorjaarsnota gestemd (hierin is dan het idee verwerkt). Indien deze wordt vastgesteld, wordt daarmee ook de uitvoering van het idee vastgesteld. Het moment van uitvoering is hiermee nog niet bepaald.

Hoe verloopt de uitvoering van het idee?
De ambtelijke organisatie krijgt vanuit het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht om jouw idee uit te voeren, hierbij krijgen zij ook de opdracht om je bij de uitvoering te betrekken en daarmee op de hoogte te houden van de voortgang.

Wat als mijn idee niet wordt geadopteerd?
De raadsleden informeren alle inwoners die meedoen aan de ideeënmarkt over wat zij van het idee vinden. Indien jouw idee niet wordt geadopteerd, krijg je feedback over de reden daarvan.

Wat is een motie?
Een motie is een opdracht van de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders. Over een motie wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt een meerderheid van de raadsleden voor de motie dan is deze aangenomen. Het college bepaalt of zij de motie gaat uitvoeren.

Wat is een amendement?
Een amendement is een middel om een raadsbesluit te veranderen. Het college bereidt de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Over een amendement wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor het amendement dan is deze aangenomen en wordt het concept-raadsbesluit aangepast. Daarna wordt het geamendeerde, oftewel aangepaste concept-raadsbesluit in stemming gebracht.

Is de Ideeënmarkt openbaar?
Ja, de bijeenkomst is openbaar. Iedereen is welkom. De ideeënmarkt is op woensdag 10 mei 2023.

Zijn er voorbeelden van ideeën uit eerdere ideeënmarkten?
Aan wat voor ideeën kun je denken? Hieronder wat voorbeelden uit het verleden:

 • Ontmoetingsplaats Russische Buurt Zaandam
  Een hondenuitrenplek annex buurtontmoetingsplaats op een bestaande groenstrook langs de Provincialeweg is gerealiseerd in samenspraak met de bewoners van de Russische Buurt. Er zijn hekken geplaatst, banken en afvalbakken. Er werd met de gebruikers een overeenkomst opgesteld in het kader van de adoptie.
 • Uitkijkpunt Westdijk Krommenie
  Het realiseren van een Uitkijkpunt op de Westdijk te Krommenie, op voorstel van Stichting Krommenieër Woudpolder. Deze plek is volgens de indieners van het idee bij uitstek geschikt om de diversiteit van de noordelijke Zaanstreek te ervaren, omdat daar de flora en fauna van de veenweiden en het rietland en het water elkaar raken. Een uitzichtpunt op de Westdijk zou bezoekers de kans geven al deze landschappen te overzien zonder die te verstoren.
 • Zaans erfgoed in de openbare ruimte
  Zichtbaar maken van Zaans Erfgoed, met als doel nutsobjecten te verfraaien met historische afbeeldingen die bovendien graffiti werend zijn. De inventarisatie van nutsobjecten heeft opgeleverd dat afvalcontainers het meest geschikt zijn voor bestikkering (bij andere nutsobjecten is hierin voorzien vanwege reclamecontracten). In overeenstemming met HVC wordt een pilot van 12 à 15 containers voorbereid. In samenspraak met de Historische Vereniging Zaandam zijn afbeeldingen geselecteerd.
 • Bloemen op braakliggende terreinen
  Het idee voor inzaaien van tijdelijk braakliggende terreinen is niet uitgevoerd, omdat er geen geld voor was. De eenmalige kosten voor het inzaaien van braakliggende terreinen werd ingeschat op € 0,3 miljoen. De jaarlijkse terugkerende kosten zijn geraamd op € 0,07 miljoen. Dit bedrag is nodig voor het maaien en het inzaaien van de circa 15.000 m² aan nieuwe terreinen die er jaarlijks bij komen. Het college ziet geen ruimte om deze kosten in de begroting op te vangen.
 • Bruikleen grond Ontmoetingsplaats Waterrijk Saendelft
  Het idee om Groen Waterrijk, het stuk grond aan de Omweg in de wijk Waterrijk-Saendelft de eerste vijf jaar niet te verkopen en in bruikleen te geven aan de werkgroep Groen Waterrijk om van dit braakliggend stuk grond een groene en multifunctionele ontmoetingsplek te maken met o.a. speelplekken. In januari 2021 is de grond overgedragen aan de Stichting.
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring