Ideeënmarkt 2024

Op deze pagina vindt je algemene informatie over de ideeënmarkt van de gemeenteraad en het aanmeldformulier.

Wat is de ideeënmarkt?

De ideeënmarkt is een vorm van burgerparticipatie en een manier om inwoners meer bij de lokale politiek te betrekken. Inwoners promoten op deze markt hun ideeën voor de stad. Waar inspraak vaak een reactie is op voorgenomen beleid van raad en college, kunnen onze inwoners hier op een creatieve en juist proactieve manier bijdragen aan beleid. Het is aan de raadsleden om deze ideeën op te halen en te bepalen welke ideeën zij willen 'adopteren’. Deze worden dan samen met de inwoner uitgewerkt tot een motie of amendement op de Voorjaarsnota. Op deze manier worden voor de aangenomen voorstellen ook de benodigde financiële middelen vrijgemaakt in de begroting, en kunnen de ideeën ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Wanneer meerdere raadsleden/fracties het idee willen adopteren is het aan de initiatiefnemer om te beslissen met welk(e) raadslid/raadsleden hij of zij in zee wil gaan. De ervaring leert dat veel ideeën geen extra geld kosten. Het is aan het raadslid zelf om in overleg met de initiatiefnemers te zoeken naar een juiste weg om geld vrij te maken voor het voorstel.


Bekijk hier de meest gestelde vragen. Mocht je nog vragen hebben, neem dan vooral contact op via raadsgriffie@zaanstad.nl. Wij helpen je graag!


Ingediende ideeën voor de ideeënmarkt van 2024

 1. Realiseren van een centrale, sociale fietswerkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 2. Ondersteuning van een stichting bij armoedebestrijding, pleidooi voor regie en hulp vanuit de gemeente.
 3. Het starten en/of uitbreiden van een proef met het doel om kauwgomafval in de gemeente te verminderen, bijvoorbeeld rondom station Krommenie-Assendelft.
 4. Het realiseren van een hospice in Zaandijk. 
 5. Het uitlenen van vleermuisdetectors aan inwoners om het isoleren van spouwmuren te bespoedigen.
 6. Hanging baskets bevestigen aan lantaarnpalen op de Langedijk.
 7. Werken aan de leefbaarheid van de buurten Statenhoek en Klokbaai, o.a. door realiseren van ontmoetingsruimtes.
 8. Het beplanten van het open terrein tegenover het Triascollege. 
 9. Verwezenlijken van een afkickcentrum voor migranten, waar de behandeling en activiteiten zijn afgestemd op de eigen cultuur en achtergrond.
 10. De groenstrook 'De Binding - Westerwatering' groener maken door meer bomen en andere soorten te planten. Tevens inzetten op een pad zodat bewoners er kunnen wandelen.
 11. Elsbroekplantsoen in Westerwatering opknappen: aantrekkelijker maken voor mens en dier.
 12. De groenstrook naast Weiteveen 29 in Zaandam een groene bestemming geven, zodat de natuur met rust wordt gelaten. In aanvulling hierop een wandelpad aanleggen zodat er een nieuwe wandelroute ontstaat in de wijk.
 13. De naam Prins Bernhardbrug te schrappen en te vervangen door de Aleksej Navalnybrug. 
 14.  Het vergroenen van Westerwatering om wateroverlast en hittestress in de toekomst tegen te gaan, wat eveneens helpt bij het verminderen van verkeers- en geluidsoverlast. De sociale controle en aantrekkelijkheid van de wijk neemt hierdoor ook toe.
 15. Het aanbrengen van poëzie op de onderkant van de negen grote bruggen over de Zaan.
 16. Opknappen van de groenstrook in de Tuinstraat te Zaandijk; vergroenen parkeerterrein.
 17. Het organiseren van een wereldondernemersmarkt. De focus ligt op het ondersteunen van nieuwkomersondernemers, het inspireren van nieuwkomers om een eigen bedrijf te starten en het bevorderen van culturele verbindingen binnen de gemeenschap. 

Veelgestelde vragen

 • Waar moet mijn idee aan voldoen?

  Het idee mag overal over gaan, bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen of de straat, meer speelplekken voor de jeugd, faciliteiten in de openbare ruimte, etc. De uitvoering van het idee moet in ieder geval aan de gemeente Zaanstad zijn (en bijvoorbeeld niet aan de Rijksoverheid of de Provincie). Het kan gaan over je straat, dorp of buurt. Bij twijfel kun je overleggen met de griffie.

 • Welke voorbereiding is er nodig?

  Na de aanmelding werk je het idee uit ter voorbereiding op de presentatie op woensdag 24 april 2024. Er zijn geen vormvereisten. Bij vragen kun je hierover contact opnemen met de raadsgriffie.

 • Hoe werkt het op de avond zelf?

  Om 20.00 uur start de ideeënmarkt en kunnen de raadsleden kennis nemen van en in gesprek gaan over jouw idee. Ze kunnen vragen stellen om een beeld van jouw idee te krijgen. Het is dan aan jou om de raadsleden te overtuigen. Vanaf 19.00 uur heb je al de tijd om je marktkraam in te richten met informatie ter illustratie of ondersteuning van je plan voor Zaanstad. Tijdens de avond zorgt de gemeente voor koffie en thee.

 • Wat gebeurt er na de ideeënmarkt?

  De gemeenteraadsleden bespreken de ideeën in de eerstvolgende fractievergadering van hun politieke partij. Uit deze bespreking wordt duidelijk welke partijen welk idee willen 'adopteren'. Je bepaalt zelf met welke fractie je wilt samenwerken.

 • Wat als mijn idee wordt geadopteerd?

  De ervaring leert dat de uitwerking van ideeën niet altijd extra geld kost. Het is aan het raadslid om in overleg met de initiatiefnemer te zoeken naar een manier om eventueel geld vrij te maken voor het voorstel. Samen met het raadslid dat het idee adopteert werk je het idee uit tot een motie of amendement. De bedoeling is de motie of het amendement in te dienen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2025-2028 op 20 juni 2024. Op deze wijze kan er meteen worden gekeken naar de financiële haalbaarheid van het idee en is er ook geld gereserveerd voor de uitvoering als het voorstel een meerderheid haalt. Indien een meerderheid van de stemmen in de raad tegen is wordt het idee niet aangenomen en dus niet uitgevoerd. Is er een meerderheid aan stemmen voor, dan is het voorstel aangenomen. Er is dan wel een verschil tussen een motie of amendement:

  • Motie: een motie is een opdracht aan het college van B&W, maar zij nemen die opdracht tot uitvoering niet altijd aan. Indien zij dit niet doen, krijg je een terugkoppeling met motivatie.
  • Amendement: na het aannemen van het amendement wordt over de Voorjaarsnota gestemd (hierin is dan het idee verwerkt). Indien deze wordt vastgesteld, wordt daarmee ook de uitvoering van het idee vastgesteld. Het moment van uitvoering is hiermee nog niet bepaald.
 • Hoe verloopt de uitvoering van het idee?

  De ambtelijke organisatie krijgt vanuit het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht om jouw idee uit te voeren, hierbij krijgen zij ook de opdracht om je bij de uitvoering te betrekken en daarmee op de hoogte te houden van de voortgang.

 • Wat als mijn idee niet wordt geadopteerd?

  De raadsleden informeren alle inwoners die meedoen aan de ideeënmarkt over wat zij van het idee vinden. Indien jouw idee niet wordt geadopteerd, krijg je feedback over de reden daarvan.

 • Wat is een motie?

  Een motie is een opdracht van de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders. Over een motie wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt een meerderheid van de raadsleden voor de motie dan is deze aangenomen. Het college bepaalt of zij de motie gaat uitvoeren.

 • Wat is een amendement?

  Een amendement is een middel om een raadsbesluit te veranderen. Het college bereidt de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Over een amendement wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor het amendement dan is deze aangenomen en wordt het concept-raadsbesluit aangepast. Daarna wordt het geamendeerde, oftewel aangepaste concept-raadsbesluit in stemming gebracht.

 • Is de ideeënmarkt openbaar?

  Ja, de bijeenkomst is openbaar. Iedereen is welkom. De ideeënmarkt is op woensdag 24 april 2024.

 • Zijn er voorbeelden van ideeën uit eerdere ideeënmarkten?

  Aan wat voor ideeën kun je denken? Hieronder wat voorbeelden uit het verleden:

  • Ontmoetingsplaats Russische Buurt Zaandam
   Een hondenuitrenplek annex buurtontmoetingsplaats op een bestaande groenstrook langs de Provincialeweg is gerealiseerd in samenspraak met de bewoners van de Russische Buurt. Er zijn hekken geplaatst, banken en afvalbakken. Er werd met de gebruikers een overeenkomst opgesteld in het kader van de adoptie. 
  • Uitkijkpunt Westdijk Krommenie
   Het realiseren van een Uitkijkpunt op de Westdijk te Krommenie, op voorstel van Stichting Krommenieër Woudpolder. Deze plek is volgens de indieners van het idee bij uitstek geschikt om de diversiteit van de noordelijke Zaanstreek te ervaren, omdat daar de flora en fauna van de veenweiden en het rietland en het water elkaar raken. Een uitzichtpunt op de Westdijk zou bezoekers de kans geven al deze landschappen te overzien zonder die te verstoren.
  • Zaans erfgoed in de openbare ruimte
   Zichtbaar maken van Zaans Erfgoed, met als doel nutsobjecten te verfraaien met historische afbeeldingen die bovendien graffiti werend zijn. De inventarisatie van nutsobjecten heeft opgeleverd dat afvalcontainers het meest geschikt zijn voor bestikkering (bij andere nutsobjecten is hierin voorzien vanwege reclamecontracten). In overeenstemming met HVC wordt een pilot van 12 à 15 containers voorbereid. In samenspraak met de Historische Vereniging Zaandam zijn afbeeldingen geselecteerd.
  • Bloemen op braakliggende terreinen
   Het idee voor inzaaien van tijdelijk braakliggende terreinen is niet uitgevoerd, omdat er geen geld voor was. De eenmalige kosten voor het inzaaien van braakliggende terreinen werd ingeschat op € 0,3 miljoen. De jaarlijkse terugkerende kosten zijn geraamd op € 0,07 miljoen. Dit bedrag is nodig voor het maaien en het inzaaien van de circa 15.000 m² aan nieuwe terreinen die er jaarlijks bij komen. Het college ziet geen ruimte om deze kosten in de begroting op te vangen. 
  • Bruikleen grond Ontmoetingsplaats Waterrijk Saendelft
   Het idee om Groen Waterrijk, het stuk grond aan de Omweg in de wijk Waterrijk-Saendelft de eerste vijf jaar niet te verkopen en in bruikleen te geven aan de werkgroep Groen Waterrijk om van dit braakliggend stuk grond een groene en multifunctionele ontmoetingsplek te maken met o.a. speelplekken. In januari 2021 is de grond overgedragen aan de Stichting. 

In het Nieuwsblad Zaanstad van 21 maart verscheen een speciale editie over de ideeënmarkt. Lees de artikelen hier: Special Ideeënmarkt 21 maart 2024 Nieuwsblad Zaanstad.pdf


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring