Ideeënmarkt 2019

FAQ over de Ideeënmarkt in Zaanstad

Ideeënmarkt inwoners


Stand van zaken ingebrachte ideeën van 9 oktober 2019
Wat is de stand van zaken van de ingebrachte ideeën? Lees het in het onderstaande overzicht, door op de betreffende link te klikken

Nr.

 Ideeën

 Terugkoppeling

01.

Balustrade Ankersmidplein

Terugkoppeling idee 1v3.pdf

02

De Zaanse Herberg

Terugkoppeling idee 2v3.pdf

03

Zaanstad Schaatst 2019-2020

Terugkoppeling idee 3 v3.pdf

04

Circulaire groenvoorziening vergroent Zaanstad

Terugkoppeling idee 4v3.pdf

05

Zaantuin

Terugkoppeling idee 5v3.pdf

06

Maak heggen hoger

Terugkoppeling idee 6v3.pdf

07

Bomen of wilde bloemen planten

Terugkoppeling idee 7v3.pdf

08

Sport 2 Connect

Terugkoppeling idee 8v3.pdf

09

Noppes voor planten

Terugkoppeling idee 9v3.pdf

10

Russische buurt honden uitren

Terugkoppeling idee 10v3.pdf

11

Discover Zaandam

Terugkoppeling idee 11v3.pdf

12

Tiny houses Zaanstad

Terugkoppeling idee 12v3.pdf

Terugkoppeling idee 13v3.pdf

13

Aanstelling beheerder buurtcentrum via sportbedrijven

14

Waterrijk

Terugkoppeling idee 14v3.pdfHoe werkt de ideeënmarkt?
Een ideeënmarkt heeft de uiterlijke vorm van een gewone markt met kraampjes, waarachter inwoners staan die een idee hebben voor de gemeente. De raadsleden lopen over de markt. Het is aan de inwoners om raadsleden te overtuigen van hun ideeën. Als een raadslid overtuigd raakt van zo’n idee, kan hij of zij dat idee adopteren. Het raadslid werkt samen  met de initiatiefnemer het idee uit tot een motie  (een formeel middel om een discussiepunt voor te leggen in een vergadering) of een amendement (middel om een raadsbesluit te wijzigen).

Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer, welk idee u heeft, wat u met het idee wilt bereiken, wat het oplevert en een inschatting van de kosten. U kunt hiervoor dit Format aanmelding ideeenmarkt.pdf  gebruiken. Wanneer u zich heeft aangemeld ontvangt u van de raadsgriffie een bevestiging.

Waar moet mijn idee aan voldoen?
Het idee mag overal over gaan, bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen of de straat, meer speelplekken voor de jeugd, ouderenhangplekken etc. De uitvoering van het idee moet in ieder geval aan de gemeente Zaanstad zijn (en bijvoorbeeld niet aan de Rijksoverheid of de Provincie).

Welke voorbereiding is er nodig?
Na de aanmelding werkt u het idee uit ter voorbereiding op uw marktkraam op 9 oktober. Indien u vragen heeft over mogelijkheden, haalbaarheid of over het onderwerp van het idee kunt u hierover contact opnemen met de raadsgriffie.

Hoe werkt het op de avond zelf?
Wanneer u zich heeft aangemeld heeft u een marktkraam tot uw beschikking. Deze kraam kunt u naar eigen inzicht inrichten, zodat u uw idee kunt promoten. Voor de aankleding krijgt u de tijd voordat de ideeënmarkt van start gaat. Vanaf 19.30 uur start de ideeënmarkt en kunnen de raadsleden, steunfractieleden en andere geïnteresseerden langs uw marktkraam lopen. Zij gaan het gesprek met u aan om een beeld van uw idee te krijgen. Het is dan aan u om de raadsleden ervan te overtuigen uw idee te adopteren.

Wat gebeurt er na de ideeënmarkt?
De gemeenteraadsleden bespreken de ideeën in de eerstvolgende fractievergadering van hun politieke partij. Uit deze bespreking wordt duidelijk welke partijen welk idee 'adopteren'.

 www.gemeenteraad.zaanstad.nl
Op bovenstaande site kunt u vanaf donderdag 17 oktober 2019 lezen wat de uitkomst is. De fracties zullen op deze site een terugkoppeling geven over alle ideeën.

Wat als mijn idee wordt geadopteerd?
De ervaring leert dat de uitwerking van ideeën niet altijd extra geld kost. Het is aan het raadslid om in overleg met de initiatiefnemer te zoeken naar een manier om eventueel geld vrij te maken voor het voorstel. Samen met het raadslid dat uw idee adopteert werkt u het idee uit tot een motie of amendement (voor uitleg hiervan: zie hieronder). De bedoeling is de motie of het amendement in te dienen bij de behandeling van de Begroting 2020-2023. Op deze wijze wordt er meteen gekeken naar de financiële haalbaarheid van het idee en is er ook bij aanname van de motie geld voor de uitvoering ervan. Bij de Begrotingsbehandeling wordt de motie of het amendement ingediend. Tijdens de raadsvergadering op 12 november as. wordt hier door de gemeenteraad over gestemd. Indien een meerderheid van de stemmen tegen is wordt het idee niet aangenomen en dus niet uitgevoerd. Is er een meerderheid aan stemmen voor, dan is het voorstel aangenomen. Er is dan wel een verschil tussen een motie of amendement:

  • Motie: het is aan het college of zij het idee overnemen en uitvoeren. Het college van Burgemeester en Wethouders besluit of zij de motie (uw idee) gaan laten uitvoeren. Indien zij dit niet doen, krijgt u een terugkoppeling met motivatie. 
  • Amendement: na het aannemen van het amendement wordt over de Begroting gestemd (hierin is dan het idee verwerkt). Indien de begroting wordt vastgesteld, wordt daarmee ook de uitvoering van het idee vastgesteld. Het moment van de uitvoering is hiermee nog niet bepaald, alleen dat het in het begrotingsjaar 2020 zal zijn.

Hoe verloopt de uitvoering van het idee?
De ambtelijke organisatie krijgt vanuit het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht om uw idee uit te voeren, hierbij krijgen zij ook de opdracht om u bij de uitvoering te betrekken en daarmee op de hoogte te houden van de voortgang.

Wat als mijn idee niet wordt geadopteerd?
De raadsleden informeren alle inwoners die meedoen aan de ideeënmarkt over wat zij van het idee vinden. Indien uw idee niet wordt geadopteerd, krijgt u feedback over de reden daarvan.

Een Begroting, wat is dat?
De Begroting is het document waar de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar worden gebracht. Het is als het ware de offerte van het college aan de gemeenteraad voor het uitvoeren van activiteiten in het komende jaar. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de Begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Wat is de planning van de Begroting 2020-2023?

Donderdag 26 september 2019 - Aanbieden Begroting van het college aan de gemeenteraad
Woensdag 9 oktober 2019- Ideeënmarkt voor inwoners
Dinsdag 29 oktober 2019 - Aanleveren moties en amendementen.
Donderdag 31 oktober 2019 - Fracties spreken hun Algemene Beschouwingen uit.
Dinsdag 5 november 2019-Praat met de Raad / Inspraak voor inwoners op de concept Begroting 2020-2023.
Donderdag 7 november 2019- Bespreking moties en amendementen en reactie college van Burgemeester en Wethouders.
Dinsdag 12 november 2019 - Raadsvergadering behandeling concept Begroting (en moties en amendementen).

De vergaderingen zijn in de raadzaal van het Stadhuis en openbaar. Ook zijn de vergaderingen live te volgen via het Politiek Portaal.

Wat is een motie?
Een motie is een opdracht van de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders. Over een motie wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt een meerderheid van de raadsleden voor de motie dan is deze aangenomen. Het college bepaalt of zij de motie gaat uitvoeren.

Wat is een amendement?
Een amendement is een middel om een raadsbesluit te veranderen. Het college bereidt de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Over een amendement wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor het amendement dan is deze aangenomen en wordt het concept-raadsbesluit aangepast. Daarna wordt het geamendeerde, oftewel aangepaste concept-raadsbesluit in stemming gebracht.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring