Veelgestelde vragen

FAQ over de motiemarkt in Zaanstad

Motiemarkt

Waarom een motiemarkt?
De gemeenteraad organiseert de motiemarkt, omdat zij graag inwoners op een creatieve en constructieve manier wil betrekken bij de besluitvorming van de raad. De raad wil onderzoeken of een motiemarkt een geschikt middel hiertoe is. U bent van harte welkom aanwezig te zijn. Met of zonder idee. Meepraten en/of meeluisteren mag ook.

Wanneer?
Woensdag 10 oktober 2018. Aanvang: 19.30 uur

Waar?
In het Saenredam College, Elvis Presleystraat 1 te Zaandijk

Hoe werkt de motiemarkt?
Een motiemarkt heeft de uiterlijke vorm van een gewone markt met kraampjes, waarachter inwoners staan die een idee hebben voor de gemeente. De raadsleden lopen over de markt. Het is aan de inwoners om raadsleden te overtuigen van hun ideeën. Als een raadslid overtuigt raakt van zo’n idee, kan hij of zij dat idee adopteren. Het raadslid sluit dan samen met de initiatiefnemer een overeenkomst, waarbij zij samenwerken aan een motie (een formeel middel om een discussiepunt voor te leggen in een vergadering) of een amendement (middel om een raadsbesluit te wijzigen). 

Hoe kan ik me aanmelden?
Aanmelden kan door een mail te sturen vóór 1 oktober 2018 naar motiemarkt@zaanstad.nl Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer, welk idee u heeft, wat u met het idee wilt bereiken, wat het oplevert en een inschatting van de kosten. Wanneer u zich heeft aangemeld ontvangt u van de raadsgriffie een bevestiging.

Waar moet mijn idee aan voldoen?
Het idee mag overal over gaan, bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen of de straat, meer speelplekken voor de jeugd, ouderenhangplekken etc. De uitvoering van het idee moet in ieder geval aan de gemeente Zaanstad zijn (en bijvoorbeeld niet aan de Rijksoverheid).

Welke voorbereiding is er nodig?
Na de aanmelding werkt u het idee uit en bereid u de motiemarkt voor. Indien u vragen heeft over mogelijkheden, haalbaarheid of over het onderwerp van het idee kunt u hierover contact opnemen met de raadsgriffie. 

Hoe werkt het op de avond zelf?
Wanneer u zich heeft aangemeld heeft u een ‘marktkraam’ tot uw beschikking. Deze kraam kunt u naar eigen inzicht inrichten, zodat u uw idee kunt promoten. Voor de aankleding krijgt u de tijd voordat de motiemarkt van start gaat. Vanaf 19.30 uur start de motiemarkt en kunnen de raadsleden, steunfractieleden en andere geïnteresseerden langs uw marktkraam lopen. Zij gaan het gesprek met u aan om een beeld van uw idee te krijgen. Het is dan aan u om de raadsleden ervan te overtuigen uw idee te adopteren.

Wat als mijn idee wordt geadopteerd?
De ervaring leert dat de uitwerking van ideeën niet altijd extra geld kost. Het is aan het raadslid om in overleg met de initiatiefnemer te zoeken naar een manier om eventueel geld vrij te maken voor het voorstel. Samen met het raadslid dat uw idee adopteert werkt u het idee uit tot een motie of amendement (voor uitleg hiervan: zie hieronder). De bedoeling is de motie of het amendement in te dienen bij de behandeling van de begroting. Op deze wijze wordt er meteen gekeken naar de financiële haalbaarheid van het idee en is er ook bij aanname van de motie geld voor de uitvoering ervan. Bij de begroting wordt de motie of het amendement ingediend. Tijdens de raadsvergadering wordt hier dan door de gemeenteraad over gestemd. Indien een meerderheid van de stemmen tegen is wordt het idee niet aangenomen en dus niet uitgevoerd. Is er een meerderheid aan stemmen voor, dan is het idee aangenomen. Er is dan wel een verschil tussen een motie of amendement:

  • Motie: het is aan het college of zij het idee overnemen en uitvoeren.
  • Amendement: na het aannemen van het amendement wordt over de begroting gestemd (hierin is dan het idee verwerkt). Indien de begroting wordt vastgesteld, wordt daarmee ook de uitvoering van het idee vastgesteld. Het moment van de uitvoering is hiermee nog niet bepaald, alleen dat het in het begrotingsjaar 2019 zal zijn.

Het college van burgemeester en wethouders besluit of zij de motie (uw idee) gaan laten uitvoeren. Indien zij dit niet gaan doen, krijgt u hiervan een terugkoppeling met motivatie. 

Hoe verloopt de uitvoering van het idee?
De ambtelijke organisatie krijgt vanuit het college van burgemeester en wethouders de opdracht om het idee uit te voeren, hierbij krijgen zij ook de opdracht om u bij de uitvoering te betrekken en daarmee op de hoogte te houden van de voortgang.

Wat als mijn idee niet wordt geadopteerd?
De raadsleden informeren alle inwoners die meedoen aan de motiemarkt over wat zij van het idee vinden. Indien uw idee niet wordt geadopteerd, krijgt u feedback over de reden daarvan.

Begroting, wat is dat?
De begroting is het document waar de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar worden gebracht. Het is als het ware de offerte van het college aan de gemeenteraad voor het uitvoeren van activiteiten in het komende jaar. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. 

Wat is de planning van de begroting?

18 oktober 2018 - Inspraak voor inwoners in Praat met de Raad. Aanmelden kan tot aanvang Zaanstad Beraad 19.00 uur.
30 oktober 2018 - aanleveren moties en amendementen
1 november 2018 - Fracties spreken hun Algemene Beschouwingen uit
8 november 2018 - bespreking moties en amendementen en reactie college
13 november 2018 - raadsvergadering, behandeling begroting (en moties en amendementen)

De vergaderingen zijn in de raadzaal van het Stadhuis en openbaar. Ook zijn de vergaderingen live te volgen via zaanstad.raadsinformatie.nl.

Wat is een motie?
Een motie is een opdracht van de raad aan het college van burgemeester en wethouders. Over een motie wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt een meerderheid van de raadsleden voor de motie dan is deze aangenomen. Het college bepaalt zelf of zij de motie wel of niet gaat uitvoeren.

Wat is een amendement?
Een amendement is een middel om een raadsvoorstel te veranderen. Het college bereidt de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Over een amendement wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor het amendement dan is deze aangenomen en wordt het conceptbesluit aangepast. Daarna wordt het geamendeerde, oftewel aangepaste conceptbesluit in stemming gebracht.