Raad 075

Informatie over de gemeenteraad van Zaanstad in de periode 2018-2022.

Raadsinformatiesysteem (RIS)

Nieuws

De Raad is er voor jou

  • Vanwege de verplichte 1,5 metermaatregel moeten raadsleden verder uit elkaar zitten dan gebruikelijk. Daardoor is er geen ruimte in de raadzaal voor andere personen. De tribune is voor publiek gesloten. Je kunt LIVE meekijken via http://zaanstad.raadsinformatie.nl

  • Fracties nemen Stelling van 19 januari over toerisme:
    Fracties nemen stelling.pdf


  • Voor informatie over besluiten door de Raad kun je het beste contact opnemen via raadsgriffie@zaanstad.nl Vermeld je je  telefoonnummer, dan word je gebeld. Ook kun je per e-mail via de griffie een brief sturen aan de gemeenteraad als je hen ergens over wilt informeren.

Volg de live webcast van de vergadering.Je kunt openbare vergaderingen online LIVE meekijken.


Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 en 16 maart 2022

Misschien heeft u het in het nieuws opgemerkt; er worden hier en daar al lijsttrekkers bekendgemaakt voor de verkiezingen van de gemeenteraad in 2022. Weldra zullen politieke partijen beginnen met hun campagnes waarin zij aangeven welke koers ze willen varen als ze één of meer zetels innemen in het hoogste bestuursorgaan van de gemeente: de Raad.

Het aantal zetels wordt bepaald door het aantal inwoners van een gemeente, In Zaanstad zijn er 39 zetels die gevuld zullen worden door de kandidaten van de verschillende partijen. Wie er straks gaat over de toekomstplannen, de financiën, de volksvertegenwoordiging en de controle van het college van Burgemeester en Wethouders, dat bepaalt de kiezer. 

Op 20 december 2021 is de laatste dag voor registratie van de aanduiding bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat de naam van de partij bovenaan de kandidatenlijst staat door de registratie bij het centraal stembureau. Registreren is niet verplicht; een politieke partij kan ook meedoen met een blanco lijst. Dan staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst. Geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamer of Provinciale Staten hoeven niet opnieuw voor de gemeenteraad te worden geregistreerd.

Maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling. Op deze dag moeten de politieke partijen hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Direct na het onderzoek op dinsdag 1 februari om 16.00 uur worden de lijsten ter inzage gelegd door het stembureau van de gemeente. De kandidatenlijsten zijn definitief als er niet binnen vier dagen beroep is ingesteld bij de Raad van State.

U kunt als inwoner van Zaanstad uw stem uitbrengen voor de leden van de gemeenteraad op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 als u ouder bent dan 18 jaar en niet uitgesloten van het kiesrecht. Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen krijgt u een uitnodiging en een stempas aan uw huisadres toegezonden. Ook de adressen en openingstijden van de stemlokalen worden hierbij gevoegd.

Onderdanen van andere lidstaten in de Europese Unie die in Zaanstad wonen hebben dezelfde rechten bij de gemeenteraadsverkiezingen als Nederlanders. Inwoners van Zaanstad die geen onderdaan zijn van de Europese Unie mogen stemmen als men een geldige verblijfstitel heeft op grond van de Vreemdelingenwet en onafgebroken een periode van vijf jaar in Nederland verblijft. Werknemers van internationale volkenrechtelijke organisaties hebben in een enkel geval actief en passief stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit geldt niet voor NAVO-militairen en stafleden van consulaire vertegenwoordigingen.

Meer info:  verkiezingen.zaanstad.nl 

Raadsfracties hebben vragen

Griffie brengt digitaal jaarverslag uit over ‘corona-jaar’ 2020

Ondanks alle maatregelen hebben de politieke partijen debatten kunnen voeren en insprekers gehoord over allerlei onderwerpen die in de samenleving spelen. In dit digitale jaarverslag wordt teruggeblikt op een bewogen periode en worden inwoners uitgenodigd te reageren.

Hoewel er een landelijke noodmaatregel moest komen om van huis uit te kunnen vergaderen hebben vorig jaar tientallen vergaderingen, inspraakmomenten, agenda-initiatieven, moties en amendementen geresulteerd in ruim honderd raadsbesluiten. 

Via rondetafelgesprekken en schoolklassenbezoeken, lieten raadsleden zich door inwoners, stemgerechtigd of niet, voorlichten. Informatie die ambtenaren anders in de raadzaal zouden hebben gepresenteerd, werd nu middels een webinar op Youtube, aangeboden. Er is de raadsleden veel aan gelegen de transparantie van het besluitvormingsproces te blijven waarborgen. 

De Raad hoort graag wat jij belangrijk vindt voor de gemeente. Elke partij in de Zaanse gemeenteraad blikt in dit verslag terug, maar kijkt ook vooruit. Zij hebben een vraag voor inwoners over onderwerpen zoals dienstverlening, duurzaamheid of voorzieningen in de buurt. Lezers kunnen via het e-mailadres van de partij hier direct op reageren. Kijk voor de vijftien vragen op de site: 

gemeenteraadzaanstadjaarverslag.nl

De gemeenteraad

Bij de gemeente Zaanstad werken ambtenaren aan allerlei zaken die betrekking hebben op de gemeente. In deze gemeente zijn sinds 1974 zeven plaatsen samengevoegd: Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk.

Bijna alle ambtenaren werken onder verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad worden bij de verkiezingen mensen gekozen die het werk van dit college controleren. De burgemeester is ook de voorzitter van de gemeenteraad. 

Daarnaast hebben de raadsleden de rol als volksvertegenwoordiger. Dat betekent dat zij namens de inwoners en hun partij het woord voeren, belangen dienen en stemmen. Wanneer een ambtenaar een voorstel doet dat door het college wordt goedgekeurd, wordt het daarna aan de raad aangeboden als het gaat over de toekomst van de gemeente.

Partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen noemen we fracties. Raadsleden en fracties kunnen ook zelf met voorstellen komen en zij kunnen de voorstellen van het college vaststellen met door hun gekozen aanpassingen (amendementen). Dit soort dingen zijn geregeld in het Reglement van Orde van de raad. Veel raadsleden hebben naast hun raadswerk een baan, een bedrijf, zijn met pensioen of hebben een uitkering; kortom zij staan midden in de maatschappij.

De gemeenteraad vergadert doorgaans op donderdagavond in het Stadhuis te Zaandam naast het NS-station. Vanwege corona zijn de bijeenkomsten voor publiek alleen online te volgen, omdat de raadsleden op 1,5 meter meer ruimte nodig hebben. De openbare vergaderingen worden via webcast uitgezonden. Je kunt LIVE meekijken. Vergaderingen en openbare stukken vind je overzichtelijk in een kalender op het Raadsinformatiesysteem (RIS). Via onderstaande knop kom je op het RIS:

Raadsinformatiesysteem (RIS)

De gemeenteraad heeft drie taken:

  • Controleren of het college van burgemeester & wethouders haar taken goed uitvoert,
  • Kaders stellen voor het toekomstig beleid van de gemeente,
  • Volksvertegenwoordiger zijn voor de inwoners van Zaanstad.

Wil je invloed hebben op de besluiten van de gemeenteraad klik dan boven in het menu op Participatie.

De raad stelt de Kadernota en de Begroting vast waarin keuzes worden gemaakt over wat er met het geld van de gemeente Zaanstad gebeurt. Echter de raad bepaalt niet alles; de landelijke overheid stelt veel wetten op waar de gemeente zich aan moet houden. 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 39 leden. Het aantal zetels is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. Bij verkiezingen op woensdag 21 maart 2018 zijn leden gekozen voor de periode 2018-2022. 

Bekijk onze facebookpagina:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring