Participatie

Wat kunt u als inwoner doen om invloed op de lokale politiek uit te oefenen?Echte burgerparticipatie

De gemeenteraad van Zaanstad experimenteert met nieuwe gespreksvormen.
 ‘De wijk is van iedereen’, ‘Het Lagerhuisdebat’ en ‘De Motiemarkt’. De raadsleden willen hiermee mensen, die zich anders niet zo actief laten zien of horen, meer betrekken bij het gesprek over hun buurt, dorp of stad.

Vertrouwde én nieuwe gezichten gezocht.
Er zijn steeds meer mogelijkheden voor inwoners om mee te bepalen wat de buurt of stad nodig heeft. De overheid geeft hiervoor meer ruimte en vanuit de samenleving staan mensen op met goede ideeën, kennis en kunde. Aan de andere kant is dit een kleine groep. Vaak zijn het dezelfde vertrouwde gezichten die naar een informatieavond komen. Helaas is de opkomst bij verkiezingen laag en zijn er steeds minder actieve leden bij politieke partijen. De gemeenteraad van Zaanstad onderzoekt of er een hogere betrokkenheid kan ontstaan van vertrouwde én nieuwe gezichten. De initiatieven worden tussentijds en achteraf geëvalueerd. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De gemeenteraadsleden hebben drie initiatieven bedacht:

 De wijk is van iedereen Het Lagerhuisdebat De Motiemarkt 

Lagerhuisdebat

Op woensdagavond 18 december 2019  was het Lagerhuisdebat. Deze keer vond het debat plaats  in 'De Muziekhaven' in Zaandam.

De raad is initiatiefnemer en komt via het debat graag op een andere manier in gesprek met u als inwoner en met mensen die ze anders niet zien of horen en die zij nu bij het gesprek hopen te betrekken.

Waar ging het debat over? 
Uit de actuele onderwerpen die in Zaanstad spelen waren drie thema's gekozen om het debat over te voeren. Hieronder worden de onderwerpen in willekeurige volgorde toegelicht.

1. Ondermijning (hoeveelheid kappers en meubelzaken in de wijk)
Er is zorg over de ontwikkeling van de aard en omvang van georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende werking daarvan voor de samenleving. Ondermijnende criminaliteit nestelt zich in tal van kleine bedrijven zoals o.a. kappers, meubelzaken  en belwinkels. Hoe is dit in Zaanstad?

De stelling:

'Optreden tegen ondermijning is in de eerste plaats de taak van de gemeente, er moet na klachten meer zichtbare handhaving zijn.'

2.  Hoeveelheid woningsplitsingen, kamerverhuur met als gevolg parkeerdruk, - overlast en afvaloverlast
De hoeveelheid woningsplitsingen zet de leefbaarheid van de straten en wijken onder druk . Er komen meer mensen te wonen dan de buurt en de voorzieningen aankunnen. Waardoor o.a. de parkeerdruk wordt vergroot en overlast toeneemt.

De stelling:

'Woningsplitsing, kamerverhuur, illegale onderhuur, Airbnb-verhuur kunnen de leefbaarheid aantasten in een wijk.

Gemeente en inwoners moeten gezamenlijk alert zijn, waarschuwen tegen uitwassen en ingrijpen waar noodzakelijk.'

3. Energietransitie/verduurzaming woningen
Onderdeel van de energietransitie is het verduurzamen van woningen. Verduurzaming van woningen brengt de energierekening omlaag, vergroot het wooncomfort en zorgt dat er meer duurzame energie wordt opgewekt en gebruikt.

De stelling:

'Duurzamer bouwen en wonen is een mooi streven. Om dat ook in de praktijk te brengen hebben inwoners meer informatie en steun van de gemeente nodig.'

4. Het vierde onderwerp gaat over het verkeer in Zaandam-West

De stelling:

'Zaandam-West is in eerste instantie een woonbuurt, verkeer is daar ‘te gast’. Dat moet ook blijken uit de inrichting van de buurt en bij plannen voor nieuwbouw en stadsvernieuwing.'

Ideeënmarkt 2019

Op woensdag 9 oktober 2019 is  de ideeënmarkt geweest in het Stadhuis te Zaandam. Er was een  mooie opkomst van inwoners en raadsleden. Als u op het blauwe label hierboven klikt kunt u alle recente informatie over de ideeënmarkt  lezen waaronder ook de voortgang van de ingebrachte ideeën.  

Praat met de Raad

Instrumenten voor inwoners
Tijdens het Zaanstad Beraad, doorgaans op donderdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur, bent u van harte welkom bij de openbare vergaderingen in het Stadhuis in Zaandam. De locatie ligt naast het NS-station. Heeft u zaken die u bij de raadsleden onder de aandacht wilt brengen, dan zijn er diverse instrumenten die u kunt inzetten. Voor inspraak op geagendeerde onderwerpen kunt u zich tot op de avond zelf melden. Voor de andere middelen is er een termijn voor het aanmelden, zodat de agendacommissie gelegenheid heeft uw aanvraag te bespreken. Ook voorafgaand aan de Raadsvergadering kunt u inspreken op onderwerpen die niet eerder in een Zaanstad Beraad aan de orde zijn geweest.

Terugblik:

Het Lagerhuisdebat in Krommenie was op 27 februari 2019.
De verslagen van het eerste en tweede Lagerhuisdebat vindt u hier:

Gespreksverslag Zaandam Zuid en Gespreksverslag Rooswijk

 

Lagerhuisdebat in Rooswijk

Inspraak Inspraak
Het onderdeel “Praat met de Raad – inspraak” begint doorgaans om 19.00 uur. Het programma kunt u op internet zien via het Raadsinformatiesysteem (RIS). Uw inspraakreactie duurt maximaal vijf minuten. De tekst kan achteraf op uw verzoek aan de vergaderstukken worden toegevoegd.

Informatietafel•         Informatietafel
U of uw organisatie neemt materiaal mee dat u aan de raadsleden wilt laten zien, zoals folders of voorbeelden van uw product of dienst. U kunt informeel in gesprek gaan met belangstellenden. De aanvraag moet schriftelijk en drie dagen voor het Zaanstad Beraad ingediend zijn bij de agendacommissie van de gemeenteraad.  

Zeepkist•         Zeepkist
Eén minuut op de zeepkist kunt u inzetten om beknopt aandacht te vragen voor een onderwerp waar de gemeenteraad over gaat in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarna kunnen raadsleden u vragen stellen en zich uitgebreider laten informeren. 

Rondetafelgesprek•         Rondetafel gesprek
De stoelen staan in een kring in de raadkamer en u kunt in gesprek gaan met de aanwezige raadsleden, collegeleden en belangstellenden over een onderwerp dat in Zaanstad speelt. Het verzoek dient 72 uur voor aanvang ingediend te zijn. In beginsel wordt hier 60 minuten voor gereserveerd.

Presentatie•         Presentatie
U geeft een presentatie, bijvoorbeeld met een schermvoorstelling, waarbij u vertelt over uw onderwerp, voor zover dat voor de gemeenteraad van toepassing kan zijn. Uw schriftelijke aanvraag binnen drie dagen voor het Zaanstad Beraad omvat een duidelijke omschrijving van het doel.

Rondvraag•         Rondvraag
Heeft u een vraag over een actueel onderwerp wat betrekking heeft op Zaanstad, dan kunt u die stellen tijdens een bijeenkomst die hiervoor wordt georganiseerd. Uw verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en wordt binnen 8 dagen behandeld.   

Burgerinitiatief•         Burgerinitiatief
De regels voor een burgerinitiatief vindt u online in de verordening. De tekst vindt u hieronder. 


www.overheid.nl 

Referendum•         Referendum
De regels voor een referendum vindt u online in de verordening. De tekst vindt u hieronder.


 www.overheid.nl

Stemmen bij verkiezingen•         Stemmen bij verkiezingen
De gemeenteraad heeft een zittingsperiode van vier jaar. Daarna volgt er op een woensdag gemeenteraadsverkiezingen, waarbij u op uw favoriete kandidaat kunt stemmen.

Lees meer

De openbare vergaderingen worden live uitgezonden via internet met video en/of audio. Indien u zelf opnamen wilt maken, dient u vooraf toestemming te vragen. Bovenstaande middelen zijn niet geschikt voor klachten, bezwaarschriften, benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Deze instrumenten kunnen niet ingezet worden voor vragen aan het college van burgemeester en wethouders.  

Hoog contrast