Ideeënmarkt 2021

Woensdag 2 juni 2021

Digitale ideeënmarkt voor inwoners

Woensdag 2 juni 2021 van 19.30 tot 22.00 uur was er een digitale Ideeënmarkt voor inwoners. 

Figuurtje met een lampje boven het hoofd.

De ingediende ideeën:

1. Platte daken en groen (in de muziekbuurt en elders in Westerwatering)
De platte daken in Westerwatering lenen zich goed voor een groen dak. Ook in combinatie met zonnepanelen. Een groen dak isoleert en houdt de warmte buiten. Het verhoogt het rendement van de zonnepanelen op hete dagen. Het helpt tegen hitte-stress in de wijk en vangt regenwater op. Daarbij is het goed voor de insecten, vlinders en voor de puttertjes op de Opera.

Reacties fracties 2021 Platte daken.pdf

2. Duurzaam verwarmen 
In Zaanstad (en elders) de CO2 uitstoot, alsmede de fijnstofuitstoot drastisch verlagen met een duurzaam verwarmingssysteem én daarbij veel geld besparen. Klik hier voor het filmpje op YouTube.

Reacties fracties 2021 Duurzame kachel.pdf

3. Onboarding voor burgers
Een welkomstprogramma voor nieuwe inwoners van Zaanstad. Klik hier voor het filmpje op YouTube.

Reacties fracties 2021 Onboarding.pdf

4.Regentonnen
In het kader van duurzaamheid en milieu bewustzijn.  Met het oplopen van de temperaturen in Nederland gaat ook het waterverbruik toenemen. Wanneer je  regentonnen plaatst op de galerij van een flatgebouw kunnen de bewoners van de betreffende etage daar hun water voor de plantjes uithalen.

Reacties fracties 2021 Regentonnen.pdf

5. Lezen aan de Zaandagen
De leesmotivatie en interesse in lezen bevorderen. Een buitengebeuren Feest van Lezen. Een boekenruildag en voorleesdag. In parken en of pleinen is er de mogelijkheid om te lezen ,voor te lezen of te worden voorgelezen, je boek te presenteren en promoten of gedichten te maken .

Reacties fracties 2021 Lezen.pdf

Uitkomst behandeling Voorjaarsnota 2021-2025

Geen raadsbesluit, wel effect!

De initiatieven van inwoners bij de Ideeënmarkt hebben dit jaar niet geleid tot aangenomen moties of amendementen bij de Voorjaarsnota, maar wel tot toezeggingen van de wethouder(s) om het idee mee te nemen in reguliere overleggen (idee Regentonnen) en toekomstplannen voor nieuw beleid (idee Platte daken). De fracties gaan nog verder in overleg over welke vorm het beste is voor het idee Onboarding en Lezen aan de Zaandagen. Over het idee van de duurzame kachel zijn veel raadsleden enthousiast en fracties zijn blij dat het onder de aandacht is gebracht, echter om diverse redenen vonden zij een motie bij de Voorjaarsnota hiervoor niet het juiste instrument.

Man die smartphone op zich richt.Man en vrouw die samen in smartphone kijken.Vrouw die op laptop kijkt.Man die smartphone op zich richt.


FAQ's

Waar moet mijn idee aan voldoen?
Het idee mag overal over gaan, bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen of de straat, meer speelplekken voor de jeugd, faciliteiten in de openbare ruimte, etc. De uitvoering van het idee moet in ieder geval aan de gemeente Zaanstad zijn (en bijvoorbeeld niet aan de Rijksoverheid of de Provincie). Het kan gaan over je straat, dorp of buurt. Bij twijfel kun je overleggen met de griffie.

Welke voorbereiding is er nodig?
Na de aanmelding werk je het idee uit ter voorbereiding op de presentatie op 2 juni 2021. Deze digitale bijeenkomst wordt live uitgezonden via een webcast. Indien je vragen hebt over de mogelijkheden, haalbaarheid of over het onderwerp van het idee kun je hierover contact opnemen met de raadsgriffie.

Hoe werkt het op de avond zelf?
Vanaf 19.30 uur start de ideeënmarkt en kunnen de raadsleden vragen stellen en spreken over jouw idee. Zij gaan het gesprek met je aan om een beeld van jouw idee te krijgen. Het is dan aan jou om de raadsleden ervan te overtuigen je idee te adopteren.

Wat gebeurt er na de ideeënmarkt?
De gemeenteraadsleden bespreken de ideeën in de eerstvolgende fractievergadering van hun politieke partij. Uit deze bespreking wordt duidelijk welke partijen welk idee 'adopteren'.

Wat als mijn idee wordt geadopteerd?
De ervaring leert dat de uitwerking van ideeën niet altijd extra geld kost. Het is aan het raadslid om in overleg met de initiatiefnemer te zoeken naar een manier om eventueel geld vrij te maken voor het voorstel. Samen met het raadslid dat het idee adopteert werk je het idee uit tot een motie of amendement. De bedoeling is de motie of het amendement in te dienen bij de behandeling van de Voorjaarsnota in juni. Op deze wijze wordt er meteen gekeken naar de financiële haalbaarheid van het idee en is er ook bij aanname van de motie geld voor de uitvoering ervan. Indien een meerderheid van de stemmen tegen is wordt het idee niet aangenomen en dus niet uitgevoerd. Is er een meerderheid aan stemmen voor, dan is het voorstel aangenomen. Er is dan wel een verschil tussen een motie of amendement:

  • Motie: het is aan het college of zij het idee overnemen en uitvoeren. Het college van Burgemeester en Wethouders besluit of zij de motie (je idee) gaan laten uitvoeren. Indien zij dit niet doen, krijg je een terugkoppeling met motivatie. 
  • Amendement: na het aannemen van het amendement wordt over de Voorjaarsnota gestemd (hierin is dan het idee verwerkt). Indien deze wordt vastgesteld, wordt daarmee ook de uitvoering van het idee vastgesteld. Het moment van uitvoering is hiermee nog niet bepaald.

Hoe verloopt de uitvoering van het idee?
De ambtelijke organisatie krijgt vanuit het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht om jouw idee uit te voeren, hierbij krijgen zij ook de opdracht om je bij de uitvoering te betrekken en daarmee op de hoogte te houden van de voortgang.

Wat als mijn idee niet wordt geadopteerd?
De raadsleden informeren alle inwoners die meedoen aan de ideeënmarkt over wat zij van het idee vinden. Indien jouw idee niet wordt geadopteerd, krijg je feedback over de reden daarvan.

Wat is een motie?
Een motie is een opdracht van de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders. Over een motie wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt een meerderheid van de raadsleden voor de motie dan is deze aangenomen. Het college bepaalt of zij de motie gaat uitvoeren.

Wat is een amendement?
Een amendement is een middel om een raadsbesluit te veranderen. Het college bereidt de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Over een amendement wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor het amendement dan is deze aangenomen en wordt het concept-raadsbesluit aangepast. Daarna wordt het geamendeerde, oftewel aangepaste concept-raadsbesluit in stemming gebracht.

Is de digitale ideeënmarkt openbaar?
Ja, de bijeenkomst wordt live uitgezonden via webcast. Klik hieronder om bij de uitzending te komen via de kalender. De ideeënmarkt is op woensdag 2 juni 2021.

Raadsinformatiesysteem (RIS)

Voorbeelden van ideeën uit eerdere ideeënmarkten

Aan wat voor ideeën kun je denken, hier wat voorbeelden uit het verleden

Ontmoetingsplaats Russische Buurt Zaandam
Een hondenuitrenplek annex buurtontmoetingsplaats op een bestaande groenstrook langs de Provincialeweg is gerealiseerd in samenspraak met de bewoners van de Russische Buurt. Er zijn hekken geplaatst, banken en afvalbakken. Er werd met de gebruikers een overeenkomst opgesteld in het kader van de adoptie.

Uitkijkpunt Westdijk Krommenie
Het realiseren van een Uitkijkpunt op de Westdijk te Krommenie, op voorstel van Stichting Krommenieër Woudpolder. Deze plek is volgens de indieners van het idee bij uitstek geschikt om de diversiteit van de noordelijke Zaanstreek te ervaren, omdat daar de flora en fauna van de veenweiden en het rietland en het water elkaar raken. Een uitzichtpunt op de Westdijk zou bezoekers de kans geven al deze landschappen te overzien zonder die te verstoren.

Zaans erfgoed in de openbare ruimte
Zichtbaar maken van Zaans Erfgoed, met als doel nutsobjecten te verfraaien met historische afbeeldingen die bovendien graffiti werend zijn. De inventarisatie van nutsobjecten heeft opgeleverd dat afvalcontainers het meest geschikt zijn voor bestikkering (bij andere nutsobjecten is hierin voorzien vanwege reclamecontracten). In overeenstemming met HVC wordt een pilot van 12 à 15 containers voorbereid. In samenspraak met de Historische Vereniging Zaandam zijn afbeeldingen geselecteerd.

Bloemen op braakliggende terreinen
Het idee voor inzaaien van tijdelijk braakliggende terreinen is niet uitgevoerd, omdat er geen geld voor was. De eenmalige kosten voor het inzaaien van braakliggende terreinen werd ingeschat op € 0,3 miljoen. De jaarlijkse terugkerende kosten zijn geraamd op € 0,07 miljoen. Dit bedrag is nodig voor het maaien en het inzaaien van de circa 15.000 m² aan nieuwe terreinen die er jaarlijks bij komen. Het college ziet geen ruimte om deze kosten in de begroting op te vangen.

Bruikleen grond Ontmoetingsplaats Waterrijk Saendelft
Het idee om Groen Waterrijk, het stuk grond aan de Omweg in de wijk Waterrijk-Saendelft de eerste vijf jaar niet te verkopen en in bruikleen te geven aan de werkgroep Groen Waterrijk om van dit braakliggend stuk grond een groene en multifunctionele ontmoetingsplek te maken met o.a. speelplekken. In januari 2021 is de grond overgedragen aan de Stichting.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring